Zamieściliśmy tu kwoty diety, jaką przyznajesz pracownikowi z tytułu odbycia przez niego podróży służbowej w kraju. Osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju należą się diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.:
 • przejazdu do miejsca delegowania i z powrotem,
 • noclegów,
 • dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu.
Okres obowiązywania Dieta Ryczałt za nocleg Ryczałt za dojazd
od do
01.03. 2013 - 30,00 zł 45,00 zł 6,00 zł
01.01. 2007 28.02.2013 23,00 zł 34,50 zł 4,60 zł
01.01.2006 31.12.2006 22,00 zł 33,00 zł 4,40 zł
01.01.2005 31.12.2005 21,00 zł 31,50 zł 4,20 zł

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167).
§ 6. 1. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej określa pracodawca. 2. Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika.
§ 7. 1. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.

Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:
 • jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
  1. mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
  2. od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
 • jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
  1. do 8 godzin - przysługuje 50% diety,
  2. ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Dieta nie przysługuje:
 • za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10;
 • jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Kwotę diety, o której mowa w ust. 1, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
 • śniadanie - 25% diety;
 • obiad - 50% diety;
 • kolacja - 25% diety.