Jak często należy pobierać dane z tachografu

Jak często należy pobierać dane z tachografu

Przepisy Rozrządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r., które znacząco zmieniły treść poprzedniego rozporządzenia określiły dość jasno częstotliwość z jaką należy pobierać dane z tachografów cyfrowych i kart kierowców.

Zgodnie z §3 pkt. 1. dane z tachografu cyfrowego podmiot pobiera co najmniej raz na 90 dni. Nie jest to jednak jedyny termin w jakim przedsiębiorca może pobierać dane z tachografu.

 

Kiedy i jak często podmiot może pobierać dane z tachografu cyfrowego?

Przedsiębiorca może pobierać dane częściej, a dokładniej rzecz ujmując natychmiast w przypadku gdy sprzedaje pojazd, wycofuje go z użytkowania lub przekazuje na użytkowanie okresowe innemu podmiotowi. Jak najszybciej należy pobrać dane, również w sytuacji wadliwego funkcjonowania bądź uszkodzenia tachografu cyfrowego. Oczywiście pod warunkiem, że uszkodzenie tachografu umożliwia pobranie zarejestrowanych w nim danych.

Poza tym przedsiębiorca może zostać zmuszony przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty do pobrania w wyznaczonym terminie danych z tachografu cyfrowego.

Zatem przedsiębiorca może pobierać dane z tachografu częściej niż 90 dni, a w niektórych przypadkach (kontrola w siedzibie firmy) może być do tego zobligowany przez organ kontrolny. Poza tym §3 pkt. 2. rozporządzenia uprawnia przedsiębiorcę do pobierania danych z tachografu cyfrowego częściej niż co 90 dni w przypadku ryzyka utraty danych związanych z prowadzeniem pojazdu wykonującego przewóz drogowy. Podsumowując możemy stwierdzić, że bez wątpienia dane z tachografu cyfrowego możemy pobierać częściej z obawy przed ich utratą (kradzież pojazdu czy tachografu).

 

§3

 1. Dane z tachografu cyfrowego podmiot pobiera:
  1. co najmniej raz na 90 dni;
  2. natychmiast:
   1. przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innemu podmiotowi,
   2. w sytuacji wadliwego funkcjonowania bądź uszkodzenia tachografu cyfrowego, umożliwiających jednakże pobranie zarejestrowanych w nim danych,
   3. w przypadku wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania;
  3. w oznaczonym terminie - w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.
 1. Dane z tachografu cyfrowego mogą być pobierane częściej niż co 90 dni, jeżeli ich pobieranie zgodnie z ust. 1 pkt 1 stwarzałoby ryzyko utraty danych związanych z prowadzeniem pojazdu wykonującego przewóz drogowy.

 

Pamiętaj!

Zgodnie z załącznik nr 3 pkt. 6.3.18 ustawy o transporcie drogowym za naruszenie obowiązku terminowego pobierania danych z tachografu - organ kontrolny może nałożyć mandat w wysokości 500zł. Nakładana kara dotyczy jednego pojazdu. Jeśli zatem ściągamy dane nie terminowo z trzech pojazdów to łączny mandat wyniesie 1500 zł.

Należy również podkreślić inny aspekt, który dotyczy faktu nieokazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie danych z tachografu cyfrowego. W tym wypadku nie okazanie danych cyfrowych organowi kontrolnemu, będzie nas kosztował aż 500 zł za każdy dzień na podstawie pkt. 6.3.16 załącznika nr 3 uotd.

 

Przykład

Przedsiębiorca sprzedaje pojazd z tachografem cyfrowym i nie dokonuje ściągnięcia danych z tachografu cyfrowego. Przed sprzedażą pojazdu dane pobierane były 10 dni wcześniej. Oznacza to, że brak będzie zapisów z tachografu cyfrowego za okres 10 dni. W toku postępowania, organ kontrolny będzie mógł nałożyć na przedsiębiorcę następujące kary:

 1. 500 zł – za brak i tym samym nie terminowe pobieranie danych z tachografu cyfrowego,
 2. 5 000 zł za nieokazanie danych z tachografu cyfrowego z 10 dni (w przypadku gdy pojazd był użytkowany w każdym z tych dni)

 

Podsumowując nasz przykład, uczulamy wszystkich przedsiębiorców by pamiętać, że dane z tachografu cyfrowego pobieramy:

 1. co najmniej raz na 90 dni,
 2. natychmiast w przypadku sprzedaży pojazdu,
 3. natychmiast w przypadku użyczenia pojazdu innej firmie lub osobie,
 4. natychmiast w przypadku wycofania pojazdu,
 5. natychmiast jeśli to możliwe w przypadku awarii tachografu.

 

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) zawarte na stronie internetowej www.logsped.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Image

Będziesz miał/a kontrolę ITD w firmie?
Twoi kierowcy nie przestrzegają przepisów?
Chcesz na bieżąco kontrolować kierowców?
Skontaktuj się z nami!
Czym szybciej przystąpimy do pracy, tym mniejszy będzie mandat.